klanten

Diensten

- Specialistische begeleiding
- Praktische ondersteuning
- Mantelzorgondersteuning
  

Ik kom bij u thuis en we kijken samen welke hulp u nodig heeft, waarbij rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld uw gezin en of de reeds aanwezige mantelzorger. Ik denk mee en betrek daar waar mogelijk het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen.   
Vervolgens wordt er samen met u een begeleidingsplan met doelen opgesteld. Het begeleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Ik houd een rapportage bij van lopende zaken, zodat belangrijke informatie niet verloren gaat. Deze informatie wordt indien nodig verwerkt in het begeleidingsplan.   

Gespecialiseerde begeleiding
houdt in; daar waar de dagelijkse taken verzwaard worden door sociale of psychische problemen. Hierbij kunt u denken aan psychiatrische problematiek, traumatische ervaringen, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek of een combinatie van deze problemen. Professionele ondersteuning is in dat geval onmisbaar om verergering van de situatie te voorkomen

De zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden zoals financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. Afhankelijk van de vraag kan mijn ondersteuning zich op één of meerdere van deze levensgebieden richten.  

Specialistische begeleiding: 

 • Hulp om gedragsproblemen te verminderen/ leren omgaan met de beperking/ stress verminderen.
 • Hulp bij beslissingen nemen en de gevolgen daarvan bespreken.
 • Hulp bij het in gang zetten van een dagelijkse structuur/weekplanning, het hebben van een dagstructuur is bevorderend voor het welbevinden.
 • Hulp bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen/ verantwoordelijkheden blijven dragen/ niet overnemen maar oefenen).
 • Hulp bij het leren contact leggen met anderen, leren om contacten te onderhouden/ netwerk vergroten.
 • Ondersteunen bij belangrijke afspraken. Indien wenselijk afspraken van te voren bespreken/ rollenspel.
 • Meedenken bij schulden en daarin adviseren.
 • Meekijken bij financiële zaken en indien nodig toeslagen aanvragen.
 • Motiveren en activeren om zaken aan te pakken en op te pakken.
 • Hulp bij grenzen aangeven “wat vindt u belangrijk, wat zijn uw wensen”.
 • Hulp bij rouwverwerking/ ondersteunen bij het accepteren van een ander leven (NAH).


Praktische ondersteuning in het dagelijkse leven: Ik help bij praktische regeltaken en heb een adviserende rol. De ondersteuning heeft tot doel dat de client praktische vaardigheden aanleert om bepaalde zaken (weer) zelfstandig op te pakken. De begeleiding is minder intensief als de specialistische ondersteuning. 

  Praktische ondersteuning:

 • Luisterend oor en klankbord.
 • Boodschappen doen en meehelpen met een boodschappenlijst maken.
 • Meehelpen met koken.
 • Meedenken met hindernissen.
 • Administratie en post doornemen en indien nodig uitleg geven.
 • Ontspannende wandeling maken.
 • Samen winkelen of andere uitstap maken voor ontspanningsmogelijkheden.
 • Meekijken in de thuissituatie en daarin adviseren.
 • Contact hebben met het netwerk.
 • Assisteren bij formulieren invullen.
 • Meekijken in zaken zowel binnen als buitenshuis.


Mantelzorgondersteuning:
 
Als Mantelzorger helpt u uw naaste op vele manieren, praktisch maar ook emotioneel. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven, maar vaak is de zorg voor uw naaste ook zwaar. Mijn ondersteuning is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Zodat zij de zorg beter kunnen volhouden en de regie over hun eigen situatie kunnen behouden. De eigen mogelijkheden van de cliënt en de mantelzorger zijn het uitgangspunt in de ondersteuning. Tijdens ons gesprek wordt niet alleen gekeken wat u als mantelzorger kan bijdragen, maar óók wat u als mantelzorger nodig heeft aan ondersteuning om deze rol te kunnen blijven vervullen.